SuperFakty.info
Biblijni władcy kosmosu
W niebie szatan oskarżał ludzi, a ludzie na ziemi oskarżają Boga. My walczymy z tymi kłamliwymi oskarżeniami ujawniając, że to są bajki.

Ludzie mają skłonność do plotek i wiadomości sensacyjnych. Towarzyszy temu często czarnowidztwo, które doszukuje się dramatów, które nigdy nie nastąpią. To przygnębia ducha ludzkiego i powoduje depresje, ale niektóre bajki prowadzą do utraty wiary, a to jest poważny problem, ponieważ może odebrać nadzieję życia wiecznego. Dlatego weźcie sobie do serca radę biblijną:

1Tm 4:7 "Zwalczaj bezbożne i niedorzeczne bajki. Ćwicz się w pobożności."

W Biblii nie brakuje wersetów, które wydają się zaprzeczać sobie, ale niektórzy doszukują się nawet wersetów, które po przekręceniu wykorzystuje się do oskarżania Boga o zło. Zajmiemy się takimi bajkami, by wykazać, skąd mogą się brać.

Badając Pisma Święte, doszedłem do wniosku, że cześć sił duchowych wyrządza zło, by później przyglądać się, jak ludzie, błądząc, oskarżają za to Boga. Żeby lepiej to zrozumieć, zobaczmy, że istnieją takie siły, które powinny z nami współpracować, a tymczasem nas zwalczają.

O Chrystusie powiedziano:
Kol 1:16 "Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone."

1P 3:22 "On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce."

Tymczasem te nadziemskie Władze, zamiast służyć Chrystusowi i wspierać jego ziemskich naśladowców, zwalczają ich.

Ef 6:12 "Nie walczymy bowiem przeciw krwi i ciału, ale przeciwko Zwierzchnościom i Władzom, przeciwko Władcom tego Świata ciemności, przeciwko złym duchom na wyżynach niebiańskich."

Władcy tego świata to Władcy Kosmosu, ponieważ w tym miejscu autor użył greckiego słowa: kosmokratoras. Jednocześnie słowo to oznacza tych, co mają władzę nad porządkiem i harmonią w świecie.
Kiedy Autor listu do Rzymian mówi o tym, co mogłoby chcieć nas odciągnąć od Bożej miłości, to wymienia też aniołów, potęgi i moce niebios, czyli te siły, które powinny służyć Chrystusowi, a rzeczywiście nas atakują.

Rz 8:37, 38 "I jestem pewny, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi, ani sprawy obecne, ani przyszłe, ani moce."

Dlaczego Bóg toleruje moce niebios niepopierające działalności Jego Syna i Jego naśladowców? Prawdopodobnie dlatego, że nie porzuciły one swoich zadań i nadal robią to, do czego Bóg je wyznaczył. Zamy bowiem przykład, gdy aniołowie porzucili swoje zajęcia i wówczas zostali uwięzieni i czekają na sąd.

Judy 1:6 "Aniołów zaś, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanowiska, lecz opuścili swe właściwe miejsce mieszkania, zatrzymał wiekuistymi więzami w gęstej ciemności na sąd wielkiego dnia."

W miejsce „pierwotnego stanowisko” w starożytnych manuskryptach jest „swej Potęgi”. Z tego wiemy, że zostali uwięzieni, ponieważ porzucili swoje stanowisko pracy. Jeśli więc jakieś Moce niebiańskie nadal wykonują swoje zadanie, to pozostają na swoim stanowisku, mimo że nie popierają Chrystusa i Jego planów. To tłumaczy, dlaczego nie wszyscy źli aniołowie zostali aresztowani. Dlatego też te moce mogą nadal działać, a nawet szkodzić ludziom i mimo to będą nazwani aniołami Boga.

Jednak te moce także czeka wstrząs. Zanim Chrystus wróci na Ziemię, wcześniej zajmie się tymi Mocami, co zakłóci harmonię w kosmosie i wywoła z naszego punktu widzenia anomalie.

Łk 21:26 "Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte."

Apostoł Paweł wykazując różnice między ciałami fizycznymi, jakie mają ludzie lub zwierzęta powołał się też na przykład ciał niebiańskich:

1 Kor 15:39-44 Nie wszystkie ciała są takie same: inne są ciała ludzi, inne zwierząt, inne wreszcie ptaków i ryb Są ciała niebiańskie i ziemskie, lecz inne jest piękno ciał niebiańskich, inne – ziemskich. Inny jest blask słońca, a inny – księżyca i gwiazd. Jedna gwiazda różni się jasnością od drugiej. Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne – powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne – powstaje chwalebne; sieje się słabe – powstaje MOCNE; zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie, powstanie też ciało niebiańskie.

Dlatego wstrząśniecie Mocami niebios, oznaczać będzie anomalie związane ze słońcem, księżycem i gwiazdami.

Kiedy więc czytamy W Piśmie Świętym, że jakiś anioł Boży chciał zrobić coś komuś, to nie koniecznie robił to na polecenie Boga. Mógł przejawiać własną inicjatywę, a że był na służbie Boga, to nie znaczy, że współgra też z Chrystusem i Jego sługami. Gdyby tak było, to Paweł nie tłumaczyłby, że walczymy przeciw mocom niebios, które są złymi siłami.

Zanim więc pozwolimy komuś oskarżać Boga o wyrządzenie zła, weźmy pod uwagę, że Bóg niczego sam nie robi, lecz robią to Jego słudzy, którzy nie koniecznie nas lubią, ale jeszcze nie zostali usunięci ze swoich stanowisk.

Pamiętajmy, że Bóg jest miłością i sprawiedliwością.

1J 4:8 "Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością."

1J 4:16 "My to poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, którą Bóg ma względem nas. Bóg jest miłością i kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg przebywa w nim."

Pwt 32:4 "Skała – doskonale są wszystkie jego poczynania, bo wszystkie jego drogi są sprawiedliwością. Bóg wierności, u którego nie ma niesprawiedliwości; jest on prawy i prostolinijny."

Natomiast wielu fałszywych chrześcijan nie zna Boga i nie zna stosunków panujących w niebiosach. Przekręcają oni fragmenty wyrwane z Pism Świętych i naśladują swojego duchowego ojca, którym jest szatan. On to nie ustaje w oskarżeniach.

1 Tym 6:20,21 O, Tymoteuszu, strzeż depozytu [wiary] unikając światowej czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń rzekomej wiedz, jaką obiecując, niektórzy odpadli od wiary. Łaska z wami!
Przykład.

2 Krl 2:23,24 Stamtąd poszedł do Betel. Kiedy zaś postępował drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się z niego wzgardliwie, mówiąc do niego: «Przyjdź no, łysku! Przyjdź no, łysku!» On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i przeklął ich w imię Pańskie. Wówczas wypadły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich czterdzieści dwoje dzieci.

Choć nie pisze tutaj, że to Bóg zabił te dzieci, to jednak dla wielu jest to oczywiste. Tymczasem to nie prawda. Są moce wokół nas, które spełniają zarówno przekleństwa, jak i błogosławieństwa. Prorok przeklął, a Moc to wypełniła, choć w tym akurat sprawozdaniu nic takiego nie czytamy. Pisze tylko, że niedźwiedzie to zrobiły. Znane są jednak inne przykłady przekleństw.

Liczb 22;6,20-22 Przyjdź więc proszę, i przeklnij mi ten lud, bo jest silniejszy ode mnie. Być może, uda się go pokonać i z kraju wypędzić. Wiem bowiem, że kogo ty błogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo ty przeklniesz, będzie przeklęty». (…) W nocy przyszedł Bóg do Balaama i rzekł mu: «Skoro mężowie ci przyszli, aby cię zabrać, wstań, a idź z nimi, lecz uczynisz tylko to, co ci powiem». Wstał więc Balaam rano, osiodłał swoją oślicę i pojechał z książętami Moabu. Jego wyjazd rozpalił gniew Pana i anioł Pana stanął na drodze przeciw niemu, by go zatrzymać. On zaś w towarzystwie dwóch sług jechał na swojej oślicy.

Wiadomo, że Bóg nie rozmawia z ludźmi, lecz robią to w Jego imieniu aniołowie. Dlatego sprawozdanie to opisuje dwóch aniołów, którzy nie współpracowali ze sobą. Oskarżanie Boga, że ma schizofrenię, jest zwyczajnie głupie i wynika z braku znajomości sytuacji, jaka panuje w niebie. Jest też elementem bluźnienia temu, co Chwalebne.

Inny przykład przekleństwa:
Marka 11:20,21 Przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: «Rabbi, patrz, drzewo figowe, któreś przeklął, uschło».

Słowa mają moc, dlatego musimy uważać, co mówimy.
Rzymian 12:14 Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie, a nie złorzeczcie!

Zaskakująco dużo ludzi bluźni Chwalebnemu. Niby znaja Pisma Święte, a nie wiedzą, że im tego nie wolno.
2P 2:10 "przede wszystkim zaś tych, którzy idą za ciałem w nieczystej żądzy i pogardę okazują Władzy, zuchwalcy, zarozumialcy, którzy nie wahają się przed wypowiadaniem bluźnierstw na "Chwały"."

Nawet władca aniołów nie odważył się potępić jednego z przeciwników, choć ten wykłócał się z nim.
Jud 1:8,9 "A przecież nawet Archanioł Michał, gdy toczył spór z diabłem o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić przekleństwa, lecz powiedział tylko: Niech Pan cię skarci!"

Nie popełniajmy więc błędy, jakim byłoby bluźnienie jakiejkolwiek Mocy ustanowionej w niebie, nawet gdy okazuje się ona wroga wobec nas. Tym bardziej jednak opamiętajmy się, zanim zechcemy bluźnić Bogu lub tym, co mają od Niego Chwałę.

Jak reagować na zarzuty wobec Boga?

Jeśli nawet nie wiemy jak wyjaśnić jakiś werset biblijny, to zawsze wierzmy, że Bóg jest Miłością.

Krzysztof Król

Komentarze

otuvepog
http://mewkid.net/when-is-rabunya/ - Cialis Generic <a href="http://mewkid.net/when-is-rabunya/">Tadalafil 20 Mg</a> dnl.knrx.superfakty.info.lev.qb http://mewkid.net/when-is-rabunya/
etbegoizaduf
http://mewkid.net/when-is-rabunya/ - Cialis <a href="http://mewkid.net/when-is-rabunya/">Cialis</a> koh.thys.superfakty.info.lnw.kx http://mewkid.net/when-is-rabunya/
chloroquine phosphate aralen
choloriquine <a href=https://chloroquineorigin.com/#>chloroquine coronavirus</a> does chloroquine work
zithromax pack
zithromax 500 mg tablet <a href=https://zithromaxes.com/>zithromax 500</a> z pack indications
cialis price
cialis tablets <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis price</a>
FwqVXRK
https://prednisoneall.top/
QbyZWXK
Drugs information sheet. Cautions. <a href="https://flagyl2us.top">can i order generic flagyl without prescription</a> in USA Best trends of meds. Read here.
Najpopularniejsze
Polecamy
Najnowsze komentarze

Komentarz Tygodnia: Czaputowicz – jeździec bez głowy?

EarnestTak

Pretty! This was an extremely wonderful post. Many thanks for supplying these details. купить диплом...

Współczesna nauka to bełkot opętanego, poznaj dowody

boospestE

<a href=https://cialis.lat/discover-the-best-prices-for-cialis>buy online cialis</a> Interest in src...

Komentarz Tygodnia: Czaputowicz – jeździec bez głowy?

GichardBourb

What's up to all, how is all, I think every one is getting more from this web page, and your views are...

Komentarz Tygodnia: Czaputowicz – jeździec bez głowy?

Williambug

http://commercialbreaksandbeats.org/forum/posting.php?mode=quote&f=12&p=39982 https://www.yolospeak.pl/newreply.php?tid=326&replyto=11794 https://www.sebastiafarre.com/1152-2/ http://www.five-respect.co.jp/bbs/sunbbs.cgi?mode=form&no=126561186&page=/"%20target https://mybranddeal.com/coupons/get-up-to-30-off-800flower/

Kryminale eksperymenty na dzieciach – Jerzy Zięba

Brandonhoiff

canada drugs pharmacy : [url=https://mexicopharmacy.top/#]look up prescription drugs[/url] mexican pharmacy...